Contrato
Mês/Ano Reajuste
Número do Registro ANS
Plano
4500029147
May 15
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500029154
04/2020
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500029155
May 25
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500029157
May 20
473.639/15-7
OURO 220 APARTAMENTO
4500029158
Nov 15
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500029159
May 20
473.641/15-9
OURO 120 APARTAMENTO
4500029161
04/2020
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500029162
May 15
473.640/15-1
OURO 200 ENFERMARIA
4500029166
May 30
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500029173
Jun 25
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA