Contrato
Mês/Ano Reajuste
Número do Registro ANS
Plano
4500029374
04/2020
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500029375
May 20
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500029377
May 10
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500029378
Jun 10
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500029379
May 7
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500029387
May 20
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500029389
May 10
473.640/15-1
OURO 200 ENFERMARIA
4500029391
May 25
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500029404
May 15
473.641/15-9
OURO 120 APARTAMENTO
4500029405
May 10
473.640/15-1
OURO 200 ENFERMARIA