Contrato
Mês/Ano Reajuste
Número do Registro ANS
Plano
4500029326
Nov 30
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500029337
Jun 5
473.644/15-3
PLATINUM 220 APTO.
4500029338
May 10
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500029339
May 10
473.639/15-7
OURO 220 APARTAMENTO
4500029340
May 30
473.641/15-9
OURO 120 APARTAMENTO
4500029341
Jun 5
473.641/15-9
OURO 120 APARTAMENTO
4500029342
Jun 10
473.641/15-9
OURO 120 APARTAMENTO
4500029343
Nov 10
473.639/15-7
OURO 220 APARTAMENTO
4500029349
Jun 5
473.641/15-9
OURO 120 APARTAMENTO
4500029353
Aug 25
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA