Contrato
Mês/Ano Reajuste
Número do Registro ANS
Plano
4500030556
Aug 30
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500030557
Oct 5
473.641/15-9
OURO 120 APARTAMENTO
4500030558
Sep 10
473.639/15-7
OURO 220 APARTAMENTO
4500030559
Aug 30
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500030560
Sep 3
473.641/15-9
OURO 120 APARTAMENTO
4500030561
Jul 20
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500030562
Aug 5
473.639/15-7
OURO 220 APARTAMENTO
4500030563
Sep 25
473.641/15-9
OURO 120 APARTAMENTO
4500030564
Nov 30
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500030567
Oct 25
473.639/15-7
OURO 220 APARTAMENTO