Contrato
Mês/Ano Reajuste
Número do Registro ANS
Plano
4500029355
Oct 30
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500029356
Sep 30
473.639/15-7
OURO 220 APARTAMENTO
4500029357
Jun 5
473.641/15-9
OURO 120 APARTAMENTO
4500029360
May 25
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500029368
Jun 25
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500029369
Nov 5
473.640/15-1
OURO 200 ENFERMARIA
4500029371
May 20
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500029373
Jul 10
473.641/15-9
OURO 120 APARTAMENTO
4500029374
04/2020
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500029375
May 20
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA