Contrato
Mês/Ano Reajuste
Número do Registro ANS
Plano
4500029445
May 25
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500029452
Aug 10
473.641/15-9
OURO 120 APARTAMENTO
4500029453
Aug 14
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500029458
Jun 26
473.641/15-9
OURO 120 APARTAMENTO
4500029459
Oct 15
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500029465
May 20
473.641/15-9
OURO 120 APARTAMENTO
4500029467
Jun 5
473.640/15-1
OURO 200 ENFERMARIA
4500029469
May 30
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500029471
Aug 25
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500029472
May 10
473.641/15-9
OURO 120 APARTAMENTO