Contrato
Mês/Ano Reajuste
Número do Registro ANS
Plano
4500029472
May 10
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500029479
May 30
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500029484
Jul 5
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500029486
Sep 10
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500029489
Jul 2
473.640/15-1
OURO 200 ENFERMARIA
4500029491
Jul 4
473.641/15-9
OURO 120 APARTAMENTO
4500029494
Jun 10
473.641/15-9
OURO 120 APARTAMENTO
4500029503
Oct 30
473.641/15-9
OURO 120 APARTAMENTO
4500029515
Jun 25
473.641/15-9
OURO 120 APARTAMENTO
4500029519
Aug 25
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA