Contrato
Mês/Ano Reajuste
Número do Registro ANS
Plano
4500031764
11/2020
473.639/15-7
OURO 220 APARTAMENTO
4500031770
01/2021
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500031771
03/2021
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500031774
01/2021
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500031774
01/2021
473.639/15-7
OURO 220 APARTAMENTO
4500031776
01/2021
473.642/15-7
OURO 100 ENFERMARIA
4500031777
12/2020
473.640/15-1
OURO 200 ENFERMARIA
4500031784
11/2020
473.641/15-9
OURO 120 APARTAMENTO
4500031789
11/2020
473.640/15-1
OURO 200 ENFERMARIA
4500031790
11/2020
473.644/15-3
PLATINUM 220 APTO.